E-mail: bozp@redcock.cz

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vám zajistíme, zpracujeme, případně poskytneme konzultace na základě platných předpisů, zákonů, vyhlášek a technických norem. Dodavatelsky Vám zajistíme veškeré služby v této oblasti, vyplývající jako povinnost zaměstnavatele ze Zákoníku práce.

Zpracujeme

 • Analýzu (vnitřní audit – vyhledání) pracovních rizik, včetně návrhu opatření na jejich odstranění nebo minimalizaci, včetně konzultace s ohledem na kontrolu dodržování těchto opatření.
 • Kategorizaci prací vzhledem k rizikovým faktorům na pracovištích ( např. zraková zátěž, psychická zátěž, fyzická zátěž i zátěž hlukem, prachem, chladem apod. ).
 • Pokyny pro první pomoc a pro sanitaci pracovišť, kde se manipuluje s potravinami.
 • Rozbory úrazovosti, včetně vyhodnocení zdrojů a příčin úrazů.
 • Osnovy školení BOZP pro různé druhy profesí, po dohodě včetně testů k ověření znalostí.
 • Další dokumentaci BOZP:Evidenci (kartotéky) – zaměstnanců, odborných školení, rizikových pracovišť , lékařských prohlídek , „vyhrazených technických zařízení“ ( dále jen VTZ – tlakových zařízení-nádob, zdvihacích zařízení, elektrických a plynových zařízení ) , měření škodlivin , motorových vozíků, zásobníků, vstřelovacích přístrojů, vozidel, řetězových pil, vázacích prostředků, elektrického nářadí, stavebních strojů apod.
  • např. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotlivé pracovní profese, včetně formulářů pro poskytování a pro vyřazení prostředků
  • Seznam pro poskytování mycích a čistících prostředků, včetně pravidel pro poskytování ochranných nápojů (léto, zima)
  • Seznam zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy, matky do 9. měsíce po porodu a mladistvé,
  • Dopravně provozní řád pro motorové vozíky, silniční vozidla v areálu apod.,
  • Místní provozní řády – pravidla a bezpečnostní pokyny pro rozdílné typy skladování různých druhů materiálu, včetně archívů a skladů potravin,
  • další dokumentaci kterou vyžadují platné právní předpisy
 • Plány kontrolní činnosti a osnovy kontrol zaměřené na konkrétní potřebu ( např. VTZ, evidence školení, vybavení technického zařízení či jeho doklady, atd. ).
 • Lhůtník kontrol, periodických odborných školení, lékařských prohlídek apod..

Provedeme

 • Prohlídky stavu BOZP – komplexní formou prověrky BOZP, vyplývající ze Zákoníku práce, jako jedna z povinností zaměstnavatele k zajištění BOZP (celkový stav a úroveň BOZP na všech pracovištích zákazníka), prohlídka dokumentace a fyzická kontrola pracovišť, předkolaudační (bezpečnost stavby, strojů a technologií ), následné (kontrola plnění přijatých opatření, odstraňování závad z kontrol, případně opatření přijatá po vzniku úrazu).
 • Školení – objednávky: E – mail: skoleni@redcock.czAktualizaci předpisů a dokumentace zaměstnavatele.
  • vstupní (všeobecné povinnosti a práva v BOZP pro nově přijaté pracovníky)
  • periodická pro jednotlivá pracoviště ( všeobecné povinnosti a práva v BOZP pro všechny pracovníky )
  • vedoucích pracovníků ( všeobecné povinnosti a práva v BOZP ).
 • Šetření příčin a zdrojů úrazů, včetně vypracování zprávy o šetření pro Oblastní inspektorát práce.

Zajistíme

 • Odborná školení k získání oprávnění pro obsluhu VTZ a dalších strojů a zařízení, u kterých je toto oprávnění k obsluze nutné (pro jednotlivé odborné profese).
 • Revize VTZ, pravidelné kontroly a zkoušky technických zařízení, vázacích prostředků, hydraulické ruky, pracovní plošiny, výtahů, svařovacího zařízení, řetězových pil, motorových vozíků atd.
 • Revize elektrických zařízení, hromosvodů, přenosného elektrického nářadí a spotřebičů včetně případné evidence a vyhotovení revizní zprávy a odstranění závad.
 • Měření škodlivin, hluku, osvětlení v pracovním procesu, apod. rizikových faktorů.
 • Školení zaměstnanců manipulujících s chemickými látkami a přípravky prostřednictvím odborně způsobilé osoby v této oblasti.
 • Školení zdravotní hlídky o poskytování 1.pomoci na pracovišti.
 • Zpracování bezpečnostního pokynu např. pro transport a práci s hořlavinami, práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky apod..
 • Tiskopisy z oblasti BOZP ( stavební deník, kniha drobných poranění, provozní deníky pro kotelny, tlakové nádoby a deník zdvihacích zařízení, provozní deník plynovodu, zápisníky BOZP pro zaměstnance, revizní knihy výtahů, záznam o pracovním i nepracovním úrazu, příkazy ke svářečským pracím, jeřábnický a vazačský průkaz, záznamník motorových pil, kontrol regálů, žebříků atd. ).

Objednávky: E – mail: prodejna@redcock.cz