REDCOCK a.s.

Základní myšlenkou a smyslem činnosti firmy REDCOCK a.s. je poskytnout zákazníkům co možná nejkomplexnější soubor služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, abychom byli schopni uspokojit jakékoliv jejich přání či potřebu.

Našim cílem je zbavit zákazníka většiny starostí a problémů se zabezpečením požární ochrany a BOZP na jeho pracovištích, případně v jeho objektech, a ušetřit mu nemalé finanční prostředky tím, že nebude nucen zaměstnat tzv. osobu odborně způsobilou v oblasti PO a technika BOZP. Navíc případné závady v dokumentaci PO nebo na hasebním zařízení popř. v oblasti BOZP budou operativně odstraněny v nejkratších možných termínech, aniž by musel k tomu vynaložit svoji energii a čas.

Firma REDCOCK a.s. v současné době zaměstnává cca 15 zaměstnanců, kteří jsou schopni rychle a operativně reagovat na přání našich zákazníků a nabídnout jim provedení jakékoliv služby z naší komplexní nabídky služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naši specialisté PO a BOZP jsou schopni v nejkratších možných lhůtách vyřešit a zajistit správné provedení všech úkolů, spojených s výkonem funkcí osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a bezpečnostního technika v oblasti BOZP. Mohou odborně zpracovat a vést veškerou dokumentaci v oblastech PO a BOZP, včetně zpracování požárně bezpečnostního řešení, ať už pro nové stavby, či pro jejich rekonstrukce.

Naši servisní pracovníci jsou oprávněni provádět kontroly většiny druhů a typů přenosných hasicích přístrojů a požárních hydrantů a zajistit tak jejich funkčnost při použití v případě požáru.

V naši prodejně v Ostravě si můžete zakoupit, případně objednat veškeré věcné prostředky požární ochrany, počínaje jednotlivými díly k požárním hydrantům, přes nové hasicí přístroje všech druhů a typů, až po kompletní hydrantové systémy. Dále nabízíme široký sortiment bezpečnostních tabulek a všech druhů tiskopisů pro PO a BOZP, včetně požárních knih.

Hlavní důraz klade firma na komplexní zajištění oblasti PO a BOZP formou dlouhodobých Smluv o dílo, ve kterých jsou přesně specifikovány povinnosti jak naší firmy, tak i objednavatele.

Firma REDCOCK a.s. smluvně garantuje výkon funkce technika požární ochrany, příp. osoby odborně způsobilé v oblasti PO a technika BOZP.

Na výkon těchto funkcí automaticky navazuje zajištění servisu technických zařízení, včetně sledování jednotlivých termínů a lhůt kontrol.

Profesní struktura odborných zaměstnanců je následující:

  • osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany
  • autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
  • technik BOZP
  • revizní technik požárních vodovodů
  • servisní technik hasicích přístrojů
  • administrativní pracovník