E-mail: prevence@redcock.cz

V oblasti požární ochrany Vám dodavatelsky zajistíme veškeré služby, ať již komplexně nebo jednotlivě, spojené s výkonem funkce osoby odborně způsobilé v oblasti PO, příp. technika PO nebo preventisty PO, vyplývající z povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob na základě platných předpisů o požární ochraně.

Zpracujeme

 • Veškerou dokumentaci PO dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:V oblasti přípravy projektové dokumentace staveb nebo změny užívání objektů zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby, včetně stanoviska příslušného územního odboru hasičského záchranného sboru.
 • začlenění do kategorie s požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentaci zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požáru,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
 • dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
 • vedení požární knihy,
 • dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany.
 • Provedeme

  • Komplexní preventivní prohlídku PO, vyplývající z platné legislativy jako jedna z povinností zaměstnavatele k zajištění PO, na Vašich pracovištích osobou odborně způsobilou v PO a zpracujeme souhrnnou zprávu o stavu PO. Případné závady odstraníme nebo navrhneme způsob řešení.
  • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO.
  • Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
  • Odbornou přípravu preventistů PO.
  • Ekonomické vyhodnocení potřeby hasicích přístrojů z hlediska optimálního počtu a druhů.
  • Zastoupení Vaši firmy při jednání se státním požárním dozorem.

  Zajistíme

  • Aktualizaci předpisů a dokumentace zákazníka.
  • Preventivní požární hlídky při akcích, kterých se účastní větší počet osob nebo při činnostech se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
  • Revize – elektrické požární signalizace, stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení, požárních klap apod..